اعضا
 

دکتر هانیه صنایعیان

دکتری معماری دانشگاه علم وصنعت ایران

 عضو هیئت مدیره و مدیر بخش مطالعات فاز صفر و پژوهش

  مهندس علی دارابیان
کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم وصنعت ایران
 مدیر دفتر فنی
  مهندس حسین شاه نظری
کارشناس مکانیک دانشگاه علم وصنعت ایران
 مدیر و طراح بخش تاسیسات مکانیک
  مهندس فرزاد قلوبی
کارشناس الکترونیک دانشگاه آزاد تهران مرکز
 مدیر و طراح بخش تاسیسات برق